E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Katodisk skydd

Katodiskt skydd

Katodiskt skydd förlänger kontinuerligt livslängden hos både gamla och nya betongkonstruktioner. Betong är i sig ett väldigt bra skydd – genom sitt i grunden höga pH-värde passiveras stål som är ingjuten i betong. Detta ända tills en stålarmering börjar korrodera. Det gör den på grund av inträngande klorider som bryter ner passivskiktet. Eftersom korrosionsprodukterna har en större volym än stål, börjar betongen att spjälkas, vilket i förlängningen kan få en betongkonstruktion att kollapsa. Katodiskt skydd stoppar effektivt pågående korrosion och därmed försämring av din betongkonstruktion.

Förhöjd korrosionshastighet är en elektrokemisk process som uppstår beroende på vilken miljö armeringen utsätts för. Havsvatten hos bropelare, kajer och kylvattenvägar, vägsalt som bilar sprider på vägbanor och i parkeringsgarage, eller klorerat vatten i badhus, är exempel på problematiska miljöer. När sedan armeringen exponeras för luft, får syret i luften fritt tillträde, vilket får korrosionen att accelerera samtidigt som betongens pH-värde sjunker.

Andra orsaker till förkortad livslängd på stålarmerade konstruktioner är frostskador och mekaniska skador som kan frilägga armeringen (båt som kör in i kaj, eller bil mot bro). Traditionella reparationer där man lagar skador på en gammal betongkonstruktion med ny betong, kan accelerera korrosionen på den befintliga armeringen då den nya betongen ger ett högt pH-värde och den gamla ett lågt. För att inte ny korrosion ska underminera lagningen är det därför nödvändigt att ta bort all kloridförorenad betong kring reparationen.

10 mervärden för katodiskt skydd

  1. Katodiska skyddssystem förlänger livslängden på konstruktioner
  2. Det är enkelt att kontrollera skyddets effektivitet.
  3. Skyddet kan användas med i nya konstruktioner i förebyggande syfte.
  4. Stoppar fortsatt korrosion i äldre konstruktioner.
  5. Äldre kontaminerad betong behöver inte alltid avlägsnas.
  6. Driftstopp som beror på renoveringar och lagningsarbeten minimeras.
  7. Driftssäkerheten ökar.
  8. Möjliggör kontinuerlig kontroll av korrosion med stor precision.
  9. Avgiven ström kan regleras för optimalt skydd under hela livslängden.
  10. Systemet kan styras och övervakas på distans via nätverk, vilket gynnar överblick och effektivitet.

Exempel på tillämpningsområde

Korrosionsskada på stål i betong på hamn

Korrosion: Ett hot mot infrasturukturen

Korrosion är ett betydande hot mot all infrastruktur. Den globala kostnaden för rost fortsätter att öka och uppskattas till 3,4 procent av världens BNP, eller motsvarande 2,9 biljoner US-dollar, enligt en rapport från 2018.

Korrosion skapar allvarliga konsekvenser för infrastrukturen. När metaller korroderar förlorar de gradvis sin styrka och hållbarhet. Detta kan leda till strukturellt misslyckande, vilket i sin tur kan orsaka allvarliga olyckor och skador.

Exempelvis kan korrosion på broar och parkeringsgarage leda till bristande bärförmåga. Rörledningar som används för vattenförsörjning och avlopp kan också ta skada, vilket kan orsaka stora störningar och ekonomiska förluster.

Katodiskt korrosionsskydd är inte bara en effektiv lösning, det har också visat sig vara kostnadseffektivt på lång sikt. Genom att investera i katodiskt korrosionsskydd kan du spara betydande summor pengar som annars skulle ha gått till reparationer och ersättningar. Dessutom bidrar det till att säkerställa infrastrukturens hållbarhet och minimera avbrott och störningar för samhället.

Katodiskt skydd i betongkonstruktion

Våra lösningar

Thor kontrollpanel – katodiskt korrosionsskydd

Thor kontrollenhet

En Thor-enhet kan styra upp till 20 likriktare i konstant ström-, spännings- eller potentialläge. Totalt 96 referenselektroder kan anslutas till systemet.

I standardversionen sköts systemet från en lokal kontrollpanel. Som ett alternativ kan ett fjärrsystem användas.

Likritare används som katodiskt skydd

Likriktare

Våra likriktare är utvecklade för katodiskt skydd. Tack vare switch mode-teknik hålls deras storlek och vikt till ett minimum.
MMO-belagd anod

Anoder

Vi levererar MMO-belagda anoder av titan för påtryckt ström och offeranoder i en rad olika utföranden beroende på specifika användningsområden. Nedan finns datablad för två vanliga anodtyper.

LC Probe och DataCell

LC Probe är en testsond som har utvecklats för att detektera lokal växelströmskorrosion hos nedgrävda rörledningar. Den fungerar lika bra som varning för annan slags korrosion. DataCell är en avancerad datalogger, utvecklad för automatiserad fjärrövervakning. Båda produkterna är fristående och självförsörjande med enkel funktionalitet – och pålitliga i tuffa miljöer.

FAQ

Syftet med katodiskt skydd är att skydda metalliska konstruktioner från korrosion genom att leda bort elektronerna från korroderande områden till ett skyddat område som fungerar som en katod. Detta förhindrar fortsatt korrosion och förlänger livslängden på konstruktionen.

Katodiskt skydd fungerar genom att använda en elektromotståndskraft, så kallad jämviktspotential, för att leda bort elektronerna från korroderande områden till ett skyddat område, som fungerar som en katod. Denna katod har en högre jämviktspotential än korroderande områden och drar därför till sig elektronerna. Detta förhindrar fortsatt korrosion och skyddar konstruktionen.

Material som är lämpliga för katodiskt skydd inkluderar metaller som zink, magnesium och aluminium, eftersom de har en hög jämviktspotential och är korrosionsbeständiga. Dessa material används som katoder och placeras på en elektrisk kontakt med korroderande områden, så att elektronerna kan flyta från korroderande områden till katoden.

De vanligaste typerna av katodiska skyddssystem är galvaniskt skydd och ICCP.

Galvaniskt skydd är den enklaste och mest grundläggande formen av katodiskt skydd. Det använder en galvanisk cell med en katod av ett korrosionsbeständigt material och en anod av metallen som ska skyddas.

Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) är en mer avancerad form av katodiskt skydd som använder en extern strömkälla för att tillföra ström till katoden och upprätthålla en hög jämviktspotential.

Det är rekommenderat att övervaka och underhålla katodiskt skyddssystem regelbundet för att säkerställa optimal prestanda och för att förebygga korrosion. Frekvensen av övervakning och underhåll beror på systemets komplexitet, placering och omgivningsfaktorer, men det är vanligt att genomföra en inspektion minst en gång per år. Om systemet är placerat i en miljö med höga temperaturer, högt saltinnehåll eller andra utmanande faktorer, kan det vara nödvändigt att övervaka det oftare. Det är också viktigt att utföra regelbundna test för att mäta effektiviteten av katodiskt skydd och identifiera eventuella problem i ett tidigt skede.

Elektriska störningar och strömavbrott kan påverka effektiviteten av katodiskt skydd genom att minska strömstyrkan i skyddssystemet. Om strömmen till katodiskt skyddssystem störs eller avbryts, kan det leda till en ökad korrosion och minskad effektivitet. Elektriska störningar kan också orsaka problem med strömkällorna till systemet, vilket kan leda till sämre skydd. För att minimera dessa effekter är det viktigt att använda högkvalitativa strömkällor och övervaka systemet noga för att upptäcka eventuella elektriska störningar och strömavbrott i ett tidigt skede.

Ja, katodiskt skydd kan användas tillsammans med andra skyddssystem för att öka skyddsnivån och förbättra korrosionsskyddet. Katodiskt skydd är en del av en bredare korrosionsskyddsstrategi, och det är vanligt att använda det tillsammans med andra tekniker som t ex anodiskt skydd, coating och tätning.

Kostnaderna för att installera och underhålla ett katodiskt skyddssystem varierar beroende på storleken och komplexiteten i systemet, samt på det specifika tillämpningsområdet. Generellt sett är installationen av ett katodiskt skyddssystem en relativt kostsam investering, men underhållskostnaderna är ofta låga.

Vill du veta mer om våra produkter?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!